Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

News / ዜና

መደባት ፌስቲቫል ምዕራባዊ ኣሜሪካ ተሓቢሩ


መደባት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ምዕራባዊ ኣሜሪካ 2013 ብወግዒ ተሓቢሩ። ኣደ መንበር ሃገራዊት ሽማግለ በዓላት ኤርትራውያን ስያትልን ከባቢኣን፡ መንእሰይ ሰናይት ዑቕበ ሃብተ ናብ ጋዜጣ ዳዕሮ ዝለኣኸቶ ንመደባት ፌስቲቫል 2013 ዝሕብር መልእኽቲ ከምዘመልክቶ፡ እቲ ካብ ዓርቢ ዕለት 9 ነሓሰ ጀሚሩ፡ ሰንበት ዕለት 11 ዝዛዘም ፌስቲቫል፡ ኣብ ክልተ ዝተኻፋፈለ ኮይኑ፡ ብቐትሪ ዝካየድ ንጥፈታትን ብለይቲ ዝካየድ ንጥፈታትን ተባሂሉ፡ ኣብ ክልተ ዝተፋላለየ ቦታታት ክካየድ’ዩ። እቲ ኣብ ሃይላይን ስታድዩም፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ካብ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቀትሪ፡ ዝካየድ ንጥፈታት ስፖርት፡ ናይ ምርኢት ቁሸታት፡ ባህላዊ ንጥፈታት፡ ሰሚናራትን ዝተፋላለየ ባህላዊ መግብታትን ዝቐርበሉ ክኸውን’ዩ። እቲ ኣብ ስያትል ሰንተር ዝካየድ ንጥፈታት ከኣ፡ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት (ሙቕራጽ ሪቦን)፡ ናይ መኽፈቲ መደረታት፡ ሰሚናራት፡ ምዕዳል ስልማት፡ ባህላዊ ምርኢት ብጉጅለ ባህሊ መንእሰያት ስያትል፡ ባህላዊ ምርኢት ብጉጅለ ባህሊ ሰሊናን ናይ መዕጸዊ መደረታትን ከጠቓልል’ዩ።
ሰናይት ዑቕበ ኣብ መልእኽታ ተራ መንእሰያት፡ ኣብ ምድላው ናይዚ ፌስቲቫል ኣዝዩ ዓብን ዝድነቕን ምዃኑን፡ ህላወ ናይዞም መንእሰያት ከኣ፡ ኩሉ ኤርትራዊ በዓላትን ባህላዊ ውርሻታትን ቀጻልነቱ ከም ዘረጋገጸ እተኣማመን ኢላ። ንዝርዝር ትሕዝቶ መደባት ፌስቲቫል፡ ዝርዝር መእተዊ ዋጋታት፡ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ኣድራሻን ብዝርዝር ከምኡ'ውን ንዝግበር ለውጥን ሓድሽ ምዕባሌታትን ምስ ዝህሉ ከኣ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሽማግለ ፌስቲቫል፡ www.erifestseattle.com ንመልከት።

ኣደ መንበር ሃገራዊት ሽማግለ በዓላት ስያትልን ከባቢኣን
መንእሰይ ሰናይት ዑቕበ ሃብተ

ማሕበር እምነት ንካልኣይ ዙርያ ይዳሎ ኣሎ

ዘይ መኽሰባዊ ማሕበር እምነት (EMENET)፡ ናብ ኤርትራ ዝለኣኾ ናውቲ ሕክምና ቀዳማይ ጽዕነት ወደብ ባጽዕ ከም ዝኣተወ ንህዝቢ ብሓጎስ የበስር። ካልኣይ ጽዕነት ንምልኣኽ ኣብ ዝግበር ምድላው ከኣ፡ ከም ወትሩ ህዝቢ ክተሓባበሮ ይጽውዕ። በዚ መሰረት፡ ካልኣይ ጽዕነት ንምልኣኽ፡ ንዕለት 7 መስከረም 2013 ሰዓት 7፡00 ድሕሪ ቀትሪ ዝጅምር፡ ካብ ህዝቢ መልኣኺ ገንዘብ ንምውጻእ፡ ኣብ ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ስያትልን ከባቢኣን ህዝባዊ ኣኼባ ጸዊዑ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ ናብ ኤርትራ ኣብጺሑ ዘምልስ ናይ ነፋሪት ትኬት ንምዕዋት ዘኽእል ሎተርያ ኣዳልዩ ምሻጥ ጀሚሩ ኣሎ። ትኬት ሎተርያ፡ ካብ ኣባላት ማሕበር እምነት ምዕዳግ ከም ዝካኣልን፡ ኣብ ቅንያት ፈስቲቫል’ውን ከም ዝሽየጥን ውሲኹ ሓቢሩ ኣሎ።

Sheideli / ሼደሊ (ብቋንቋ ትግረ)

አርሕቦ ትብለኩም ሼደሊ ፡ ረሓብ ርከቦ። መጀለት ዳዕሮ ተኣነብት አትሀሌት፡ ርክን ህግያ ትግራይት አግል ለሀሌ አግላ ከም ቱ ቆል ሃይበት ዐለት። ኣስክ አላ ምን ኣንበቶት ጻብጣ ለዐላ ኣስባብ አሊ ለተሌ ቱ።
         -ኣዳለዮት ነፈዕ ለቡ ጽበጥ ፡ እብ ቅሩብ አግል ትርከቦ ለትቀድር ዔማት ለአትሐዜ። ዲብ ልጇእ ሀሌና። ኣክትበት ወ ስሕፍ ኣለብና። ካ ከፎ አግል ኒደዮ ቱ ለልብል ሀም ዐለ። ወ አዜማ ለሀም ሀለ። አግል ሚ ኦሮት ከትብ ዲብ ሀለ ለክቱቡ ለመውን ምኑ ዔማት አለቡ ምን ገቢእ ከምሰላ ማያ አብ ሸባህ-ሸባህ ለነጽፍ ሻከት ቱ። ለሀለ አግሉ ከም ከለሳ ሚ ወዴ?

Read more.....

ጋንታ ኣዱሊስ፡ ስያትል ዋንጫ ንስክላ ካብ ኢዳ ኣምሊጣታ

ጋንታ ኣዱሊስ (ስያትል) ንኤርትራ ወኪላ ኣብ ዘካየደቶ ኣህጉራዊ ግጥማት ናብ ፍጻመ ብምብጻሕ፡ ብ 27 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ መን ዓተረ ወሳኒ ግጥም ምስ ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ገጢማ፡ ዋንጫ ንስክላ ኣምሊጣታ። ነቲ ጸወታ ማዕረ ብማዕረ ብምዝዛም፡ ብፍጹም ቅላዕ (ሪጎለ) ተሳዒራ፡ ካልኣይቲ ኮይና ተዓዊታ። እቲ ብግሬተር ስያትል ሶከር ሊግ (Greater Seattle Soccer League) ዝተባህለ ማሕበር ዝተወደበ፡ ኢንተርናሽናል ሻንፕዮን-ሺፕ (International Championship) ዝተሰመየ፡ ኣህጉራዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ፡ ብዕለት 13 ሓምለ 2013 ጀሚሩ፡ ብዕለት 27 ሓምለ 2013 ተዛዚሙ። ኣብዚ ሓጺር ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዝተኻየደ ግጥማት፡ ኤርትራ እትርከበን 16 ጋንታታት መንእሰያት ተሳቲፈን።
ንኤርትራ ወኪላ ዝተሳተፈት ጋንታ ኣዱሊስ፡ ንቡልጌርያ 1-3፡ ንሩሜንያ 2-3፡ ንጋምብያ 0-1፡ ንኤልሳልቫዶር 1-3 ስዒራ፡ ብጋንታ ጥልያን ከኣ 4-0 ተሳዒራ ኢያ ንፍጻመ ምስ ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ገጢማ። ንዝያዳ ሓበሬታ www.gssl.org ተወከሱ።
ኣብዚ ዝተኻየደ ግጥማት፡ እቶም ብኣናብስ ቀይሕ ባሕሪ ክምሰሉ ዝኽእሉ ሃብሮማት ተጻወትቲ ጋንታ ኣዱሊስ፡ ዋላ’ኳ ናይ ነገር ኩዕሶ ኮይኑ፡ ዋንጫ ንስክላ እንተ ኣምለጠቶም፡ ብክእለት ኣጸዋውታን ብቕዓትን ካብ ኩለን መጋጥምቶም ጋንታታት ጸብለል ኢሎም ብምርኣይ ንኹላትና ኤርትራውያን ዘኹርዕ ስራሕ ሰሪሖም ኢዮም። ኣብቲ ናይ መደምደምታ ጸወታ ዋላ’ኳ ውሑዳትን ሓያላትን ኤርትራውያን ደገፍቲ ጋንታ ኣዱሊስ ተሳቲፎም እንተነበሩ፡ ከም ብዝሕና ሆ! ኢልና ከነተባብዖም ዘይምውጻእና ግን ዘተሓሳስብ’ዩ።

 

ህያብ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ባህላዊ ትካል ንኣባሉ!

ማሕበርና ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ባህላዊ ትካል ንጸሓፊ ማሕበርን፡ ኣብ ጋዜጣ ዳዕሮ ኣዳላዊ ዓምዲ ሕግን ሕብረተሰብን፡ ሌላ ምስ ሕብረተ-ሰብ ኣሜሪካ፡ ናይ እንግሊዘኛ ዓምዲ ኣዋር ፍዩቸርንን ተርጓሚ ቃል-ዳዕሮን ዝኾነ ኢሰያስ የማነ ተስፋልደት ኣብ መዓልቲ መርዕኡ ብስም’ቲ ማሕበር ተሰሊሙ። ማሕበርና እቲ ኣርማ ማሕበርና ዝኾነ ጽላል ዳዕሮ ዘጽለሎ ህያብ ንኢሰያስ ክህብ ዝወሰነሉ ምኽንያት፡ ኢሰያስ ካብቶም ነዚ ማሕበርን ጋዜጣ ዳዕሮን ዝመስረቱን ብዘይ ገለ ዓስቢ ብተወፋይነት ዝሰርሑ ዘለዉ መንእሰያት’ቲ ማሕበር ሓደ ስለዝኾነ ኢዩ። “ኢሰያስ ኣይክእላን ኢየ ኣትጥዕመንን’ያ ኣይገብራን’የ” ዘይትወጾ፡ ንዝተሓተቶ ብዘይ ሎሚ ጽባሕ ዝፍጽም ሓቦኛን ምእዙዝን መንእሰይ ኢዩ። ዕለት መርዓ ኢሰያስ ብ7 ሓምለ ኣብ ክፍለ ሃገር ከነዲኬት /ከተማ ኒውሄቨን ብኣዝዩ ምዕሩግ ኣገባብ፡ ኣብ ሓደ መሳጢ ገምገም ባሕሪ፡ ቤተ-ሰብን ፈተውትን ኣዕሩኹን ኢሰያስን ሻሎሚትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብድምቀት ተጸኒቢሉ። ኢሰያስ ኣብ ኣስመራ ዩንቨርስቲ ሕጊ እናተማህረ ከሎ፡ መማህርቱ፡ መጻንዕቱ፡ መሳሕቕቱ ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ሃገራት ካናዳን ኣሜሪካን ዝቕመጡ መዛንኡ መግለጺ ፍቕሮም ኣብ ዳስ ኢሰያስን ሻሎሚትን ብምርካብ፡ ንዕለት መርዕኡ ፍሉይ ድምቀት ወሲኾምሉ። ሳልኦም እቲ ኩዳ ደሚቑ፡ ወግዕታት መርዓ ዓድና ተዘኪሩ። ውሑዳትን ብርኩታትን ኔይሮም። ክብረት ይሃቦም። ፍቕሪ እንተሎ ኩሉ ይክኣል ኢዩ። ፍቕሮም ንዘልኣለም ይንበር።